American Artfx Sanos 10 1 Kotobukiya Comic Thanos Movie dc468srxz92487-TV, Movie & Video Games